امروز روز خوبی بود

استراحت کردم

تفریح کردم

و دارم کم کم آماده میشم برم پی کارا

فردا هم میرن دیدار رهبری

نیستن الحمدالله

فردا هم خوب خواهد بود به امید خدا