1 / 12 /1395

شروعش بود

قرار بود 21 ماه باشه ، وقرار هم هست 


بگو 20 ماه ولی از 1/1/1395


12 روزش رو هم سگ خورد

میگیم تا الان 11 ماه رفته

میشه 9 تا


9 * 30 ؟ میشه270 تا


از فردا شمارش معکوس از 270 شروع میشه